Admiterea la Liceu

ADMITERE în clasa a IX-a

la  Liceul Teologic Greco-Catolic ,,Sfântul Vasile cel Mare” Blaj

profilul: teologie greco-catolică

an școlar 2023-2024

REZULTATELE PROBEI DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA IN CLASA A IX-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024


ADMITERE în clasa a IX-a

la  Liceul Teologic Greco-Catolic ,,Sfântul Vasile cel Mare” Blaj

profilul: teologie greco-catolică

an școlar 2022-2023

Douăzeci şi patru de băieţi şi fete, absolvenţi ai clasei a VIII-a, vor fi admişi în acest an în clasa a IX-a la Liceul Teologic Greco-Catolic ,,Sfântul Vasile cel Mare” Blaj. Înscrierea va avea loc în perioada 16-17 mai 2022.

Se pot înscrie băieţi şi fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a, având minimum media 9 la purtare şi care doresc să-şi continue formarea intelectuală, beneficiind şi de acţiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creştine tinerelor generaţii.

Dosarul de înscriere poate fi depus la adresa: str. Piața 1848, nr. 3 în incinta Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” (Agricol).

Pentru anul şcolar 2022-2023 sunt 24 de locuri pentru clasa a IX-a.

Calendarul admiterii:

11-13 mai 2022: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere la probele de aptitudini

16-17 mai 2022: Înscrierea pentru probele de aptitudini direct la unitatea de învățământ

18-20 mai 2022: Desfăşurarea probelor de aptitudini.

23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

30 iunie 2022: Transmiterea de către comisia de admitere județeană către Liceul Teologic Greco-Catolic ,,Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, care a organizat probele de aptitudini, a mediilor de admitere.

01 iulie 2022: Finalizarea admiterii prin stabilirea rezultatelor finale și afișarea lor.

04 iulie 2022: Înapoierea fişelor de înscriere candidaţilor care nu au fost admişi, pentru a se putea înscrie la repartizarea computerizată la alte licee sau profiluri.

15-20 iulie 2022: Completarea dosarului de către cei admişi cu:

– Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;

– Foaie matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale).

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:

Cerere de înscriere tip (se ia de la Liceul Teologic Greco-Catolic ,,Sfântul Vasile cel Mare” Blaj )

Anexa fișei de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă a elevului);

Fișa medicală în original;

Certificatul de naştere (copie);

La înscriere, candidatul şi unul din părinţi vor semna o declaraţie precum că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al liceului, că sunt de acord să îl respecte.

Ce sunt probele de aptitudini

Probele de aptitudini cuprind etape:

  • Un colocviu/interviu (probă orală), evaluat cu calificativ admis/respins (verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic)
  • o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu note. Se va echivala media de la Religie din clasele V-VIII. Aceasta trebuie să fie minimum 7.

Media finală de admitere se va calcula luând în considerare media generală obţinută la Evaluarea Naţională, media generală de absolvire a claselor V-VIII şi nota de la probele de aptitudini.

Informații suplimentare: 0740161118, interval orar 8.30 – 15.30.


ORDIN nr. 5.150 din 30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023


CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
pentru anul școlar 2022-2023


CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
pentru anul școlar 2022-2023 – Anexe 1, 2, 4, 5 OM 5150/2021


ADMITERE LICEU – AN ȘCOLAR 2021-2022

CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA a IX-a

ETAPA I:

10 mai 2021:  Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.

Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare.

10 -14 mai 2021: Transmiterea  în  unitățile  de  învățământ  gimnazial  a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere. Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru

17 mai – 11 iunie 2021: Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)

07 – 14 iunie 2021: Înscrierea pentru probele de aptitudini direct la unitatea de învățământ liceal sau prin mijloace electronice. Eliberarea anexelor fișelor de înscriere la probele  de aptitudini;

15-18 iunie 2021: Desfășurarea probelor de aptitudini;

18 iunie 2021: Comunicarea rezultatelor;

ETAPA a II-a:

29 iulie 2021: afișarea situației locurilor rămase libere;

29 iulie 2021: înscrierea candidaților la probele de aptitudini;

30 iulie 2021: desfășurarea probelor de aptitudini;

02 august 2021: afișarea rezultatelor probelor de aptitudini;

29 iulie – 5 august 2021: completarea fișelor de opțiuni pentru candidații care nu au depus dosare în prima etapă, inclusiv a celor care se înscriu pe locurile pentru rromi și cu CES;

ACTE NECESARE LA DOSAR

1. Înscriere la proba de aptitudini:

– cerere tip la secretariatul Liceului

– copie simplă după cartea de identitate

2. Pentru înscrierea definitivă (după aptitudini):

– cerere tip (de la secretariatul Liceului);

– anexă la fișa de înscriere;

– copie legalizată a certificatului de naștere;

– copie legalizată a cărții de identitate;

– foaie matricolă de la școala absolvită;

– adeverință medicală cu vaccinurile;

– fișă medicală în original.


ADMITERE CLASA A IX-A AN ȘCOLAR 2020/2021

Elevii claselor a VIII-a  care doresc să participe la probele de aptitudini pentru Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” sunt rugaţi să depună la secretariatul liceului  un dosar care va conţine următoarele :

  • Cerere de înscriere (eliberata de secretariatul liceului nostru);
  • Anexa fişei de înscriere pentru probele de aptitudini (eliberată de şcoala gimnazială de la care vine elevul);
  • Copie carte de identitate şi certificat de naştere al elevului.

Informaţii suplimentare: telefon 0258.711904 sau 0786 700 890, între orele 9,00 – 16,00.

Ghidul Candidatului, poate fi descarcat de AICI.


PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA  PROBELOR  DE APTITUDINI

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceul nostru, filiera vocațională, profil teologic, 1 clasă cu 28 de locuri, se desfășoara în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și cu structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3 a acestei metodologii

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilul teologic, pentru anul școlar 2020-2021 se realizează astfel:

 (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere ;

 MFA = media finală de admitere.

PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA: TEOLOGIE GRECO –CATOLICĂ

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 –  anexa la fișa de înscriere, eliberată de unitatea de învățământ de unde provine candidatul;

– adeverință care să ateste media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII, eliberată de unitatea de învățământ de unde provine candidatul și mediile anuale la purtare pentru clasele V-VIII.

– certificat de naştere – copie;

–  adeverința  medicală în original;

– declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (se completează la secretariatul unității);

 În cadrul examenului de admitere la profilul teologic,  candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

  1. Un colocviu  evaluat cu calificativ admis/respins: verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;  motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic

b) O probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT) și  trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Colocviul se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

Director,

Angela  Moșneag

0786700890