Admiterea la Liceu

ADMITERE CLASA A IX-A AN ȘCOLAR 2020/2021

Elevii claselor a VIII-a  care doresc să participe la probele de aptitudini pentru Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” sunt rugaţi să depună la secretariatul liceului  un dosar care va conţine următoarele :

  • Cerere de înscriere (eliberata de secretariatul liceului nostru);
  • Anexa fişei de înscriere pentru probele de aptitudini (eliberată de şcoala gimnazială de la care vine elevul);
  • Copie carte de identitate şi certificat de naştere al elevului.

Informaţii suplimentare: telefon 0258.711904 sau 0786 700 890, între orele 9,00 – 16,00.

Ghidul Candidatului, poate fi descarcat de AICI.


PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA  PROBELOR  DE APTITUDINI

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceul nostru, filiera vocațională, profil teologic, 1 clasă cu 28 de locuri, se desfășoara în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și cu structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3 a acestei metodologii

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilul teologic, pentru anul școlar 2020-2021 se realizează astfel:

 (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere ;

 MFA = media finală de admitere.

PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA: TEOLOGIE GRECO –CATOLICĂ

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 –  anexa la fișa de înscriere, eliberată de unitatea de învățământ de unde provine candidatul;

– adeverință care să ateste media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII, eliberată de unitatea de învățământ de unde provine candidatul și mediile anuale la purtare pentru clasele V-VIII.

– certificat de naştere – copie;

–  adeverința  medicală în original;

– declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (se completează la secretariatul unității);

 În cadrul examenului de admitere la profilul teologic,  candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

  1. Un colocviu  evaluat cu calificativ admis/respins: verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;  motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic

b) O probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT) și  trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Colocviul se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

Director,

Angela  Moșneag

0786700890